Phân Ưu

" Tôi ra đi là Tôi trở về.  Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.  Kiếp sống này chỉ bấy nhiêu ngày.  Hẹn với nhau rồi sẽ sum vầy"

2013

Ông Đaminh Hà Kim Tính

Sinh ngày      tháng      năm 1944 tại Duyên Lãng, Thái Bình VN. Qua đời ngày 10 tháng 04 năm 2013 tại Georgia, Hoa Hỳ.  Hưởng thọ 69 tuổi.

Ông Vincentê Nguyễn Thanh Tòng.  ( giai tế)

Sinh ngày 15 tháng 03 năm1951 tại Thanh Rã, Thái Bình VN. Qua đời ngày 12 tháng 07 nămm 2013 tại Castro Valley, California Hoa Kỳ. Hưởng thọ 62 tuổi.

 

2012

Cụ Đaminh Ngô Đình Trữ, (giai tế)

Sinh ngày 13 tháng 03 năm 1920 tại Bùi Chu, Nam Định VN.  Qua đời ngày 04 tháng 11 năm 2012 San Jose, California Hoa Kỳ. Hưởng thọ 92 tuổi.

Ông Augustino Nguyễn Ngọc Cừ

Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1944 tại Duyên Lãng Thái Bình .   Qua đời ngày 21 tháng 5 năm 2012 tại San Jose , California Hoa Kỳ .  Hưỏng thọ 68 tuổi .

Cụ Giuse Hoàng Văn Hiệp

Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1926 tại Duyên Lãng, Thái Bình VN.  Qua đời ngày 18 tháng 12 năm 2012 tại Hayward, California Hoa Kỳ.  Hưởng thọ 86 tuổi.

 

2011

Ông Micae Bùi Hữu Định (con Rễ ÔB Cố Giám)

Sinh Năm 1962 tại kinh B. Qua đời ngày 3-1-2011 tại tư gia khu Hiếu Thuận. Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương: 49 tuổi.

Cụ Cố Đa Minh Hà Đức Nhu

Sinh ngày 10 tháng 11, năm 1918, tại Duyên Lãng, Thái Bình. Qua đời ngày  26 tháng 6, năm 2011; tại tư gia, thành phố San Ramon, California   -  Hưởng thọ 93 tuổi

Ông Giuse Thái Văn Thuận, (giai tế)

Sinh ngày 12 tháng 11 năm 1958 tại Saigon, VN.

Qua đời ngày 30 tháng 10 năm 2011 tại Ô Môn, Cần Thơ VN. Hưởng dương 53 tuổi.

 

2010

Ông Vicente Hoàng Văn Quyết

Sinh năm 1946 tại Duyên lãng Thái Bình.  Qua đời ngày 2 tháng 10 năm 2010 tại Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.  Hưởng thọ 64 tuổi

Ông Giuse Hoàng Văn Khiết

Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1937 tại Duyên Lãng Thái Bình.  Qua đời ngày 21 tháng 10 năm 2010 tại San Jose California USA.  Hưởng thọ 73 tuổi.

 

2009

Ô.  Đaminh Hoàng Văn Diện

Sinh năm 1942 tại Thái Bình. Qua đời ngày ngày 7 tháng Giêng 2009 tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.  Hưởng thọ 67 tuổi.

Cụ Bà Maria Hoàng Thị Nhanh (Bà Ư)

Sinh Năm 1929 tại Thái Bình . Qua Đời ngày 2 tháng 2 năm 2009 tại Hayward CA USA. Trước kia ở Gx Duyên Lãng , Long Giao. Hưởng Thọ 80 tuổi

 

 

 

2008

Cụ Ông Phêrô Hoàng Văn Vở

Sinh năm 1925 tại Duyên lãng Thái Bình.  Qua đời ngày 10 tháng Hai 2008 ,tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.  Hưởng thọ 83 tuổi.

Bà Phó Maria Hoàng Thị Khởi (Bà Việt)

Sinh năm 1930 tại Duyên Lãng Thái Bình. Qua đời ngày 10 tháng Hai 2008 , tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn. Hưởng thọ 78 tuổi.

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Lý (Bà Nguyện)

Sinh năm 1917 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 24 tháng Bảy 2008 tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.  Hưởng thọ 91 tuổi.

Cụ Đaminh Hà Văn Sàn

Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1924 tại Duyên Lãng, Thái Bình VN.  Qua đời ngày 02 tháng 08 năm 2008 tại San Jose, California Hoa Kỳ.  Hưởng thọ 84 tuổi.

Bà Hoàng Văn Khiết, nhũ danh Maria Hà Thị Lan (Suy)

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1941 tại Duyên Lãng, Thái Bình VN.  Qua đời ngày 07 tháng 08 năm 2008 tại San Jose, California Hoa Kỳ.  Hưởng thọ 67 tuổi.

Bà Maria Hoàng Thị Báu (Bà Miên)

Sinh năm 1930 tại Thái Bình . Qua đời ngày 13 tháng 10 năm 2008 Tại K7 Cái Sắn. Hưởng Thọ 78 tuổi.

 

2007

Cụ Ông Đaminh-Maria Hoàng Văn Dược

Sinh năm 1918 tại Duyên Lãng Thái Bình. Qua đời ngày 09 tháng 2, 2007 tại khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.  Hưởng Thọ 89 tuổi.

Ông Giuse Huỳnh Văn Hoành (Con Rể Bà Khét)

Sinh ngày 18 tháng 9 năm 1947 tại Sàigòn.  Qua đời ngày 12 tháng 5 năm 2007 tại Hayward CA USA. Trước kia ở K7 Cái sắn. Hưởng thọ 60 tuổi.

Cụ Bà Cố Maria Hoàng Thị Bính (Bà Cố Khiếu)

Sinh năm1925 tại Duyên Lãng Thái Bình. Qua đời ngày 16 tháng 10, 2007 tại khu Hiếu liêm, Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.  Hưởng thọ 82 tuổi.

Em Theresa Hoàng Anh Kim (Con A Hoàn Chị Lệ)

Sinh ngày 4 tháng 11 năm 1985 tại San Leandro CA USA. Qua đời ngày 4 tháng 11 năm 2007 tại San Leandro CA USA. Hưởng dương 22 tuổi.

 

2006

Cụ Bà Maria Hoàng Thị Nhuần (Bà Ngư)

Sinh năm 1918 Tại Duyên Lãng Thái Bình.  Qua đời ngày 9 tháng 03, 2006 Tại San Leandro, Ca, USA .  Hưởng Thọ 88 tuổi. Trước ở khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.

Cụ Ông Giuse Hà Văn Vượng

Sinh ngày 4 tháng 1 năm 1919 tại Thái Bình . Qua đời ngày 29 thánh 5 năm 2006 tại San Leandro CA USA. Trước kia ở K7 Cái Sắn. Hưởng Thọ 87 tuổi.

Cụ Bà Cố Maria Hoàng Thị Cừu (Bà Thiếp )

Sinh năm 1905 tại Duyên Lãng Thái Bình. Qua đời ngày 22 tháng 08, 2006 tại Khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn .  Hưởng thọ 101 tuổi.

Anh Martino Têrêsa Phạm Huy Cường (Cháu Ngoại ÔB Ít)

Sinh năm 1980 tại TT Thạnh An, Cần Thơ, trước ở khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.  Qua đời ngày 17 tháng 10, 2006  tại SàiGòn. Hưởng dương 26 tuổi.

 

2005

Bà Maria Hoàng Thị Cát

Sinh Năm … tại Duyên Lãng Thái Bình.  Qua đời ngày 10 tháng 03, 2005 tại Khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.

Ô. Đa Minh Hoàng Văn Quyến (Con bà Nhàn )

Sinh Ngày 08-08-1948 tại Thái Bình,  từ trần ngày 13-04-05 tại Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn , hưởng dương 57 tuổi.

Ô.  Giuse Hoàng Văn Tràng

Sinh Năm …tại Duyên Lãng Thái Bình.  Qua đời ngày 24 tháng 05, 2005 tại San Diego , California (USA). Trước ở Khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn. An táng tại Los Angles California (USA)

 

2004

Bà Maria Hoàng Thị Luý

Sinh Năm …. tại Thái Bình.  Qua đời ngày 15-08-2004 tại khu Hiếu Nghĩa, Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.

Ông Phêrô Hà Văn Hạnh (Con ÔB Diễm )

Sinh ngày 07 tháng 04 năm 1960 tại Thạnh Ðông B quận Kiên Tân, Tỉnh Kiên Giang, VN.  Qua đời  ngày 17 tháng 06 năm 2004 tại San Leandro California Hoa Kỳ. Hưởng dương 44 tuổi.

Anh Vincente Hoàng Ngọc Điệp (Con ÔB Khuê)

Sinh Năm …. Qua đời 12-10-2004 tại khu Hiếu Liêm, Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.

 

2003

Bà Maria Hà Thị Quý

Sinh Năm …. Tại Thái Bình.  Qua Đời ngày 17-02-2003 tại khu Hiếu Liêm, Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn.

Ô. Cố Giuse Hoàng Văn Giám

Sinh Năm 1932 tại Duyên Lãng Thái Bình.  Qua đời ngày 11-05-2003 tại khu Hiếu Liêm, Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn. Hưởng thọ 71 tuổi

Bà Maria Hà Thị Nhạn (Bà Ban)

Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1932 tại Thái Bình. Qua đời ngày 14 tháng 7 năm 2003 tại Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn . Hưởng thọ 71 tuổi.

Ô. Giuse Hoàng Văn Hà (Con ÔB Đợi)

Sinh Năm 1954 Tại Duyên Lãng Thái Bình.  Qua đời ngày 03-09-2003 tại khu Hiếu Thuận, Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn. Hưởng dương 49 tuổi.

 

2002

Cụ Bà Têrêsa Hoàng Thị Trâm(Bà Tràng)

Sinh ngày 12 tháng 09 năm 1922 tại Duyên Lãng tỉnh Thái Bình . Qua đời ngày 24 tháng 10 năm 2002 tại Garden Grove California Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi.

Anh Ðaminh Ngô Ðình Trí ( Con ÔB Trữ )

Sinh năm 1959 tạì VN. Qua đời ngày 28 tháng 12 năm 2002 tại VN. Hưởng dương 43 tuổi.

 

2001

Cụ Bà Maria Trần Thị Nhi (Bà Vượng)

Sinh ngày 2 tháng 1 năm 1917 tại Thái Bình. Qua đời ngày 8 tháng 1 năm 2001 tại San Leandro CA USA. Trước ở K7 Cái Sắn. Hưởng Thọ 84 tuổi.

 

2000

Ông Đôminicô Hà Văn Miên

Sinh năm 1927 tại Duyên Lãng Thái Bình.  Qua đời ngày 11 tháng 2 năm 2000 tại K7 Cái Sắn. Hưởng thọ 73 tuổi.

 

1999

Ông Phêrô Hà Văn Ban

Sinh ngày 20 tháng 3 năm 1923 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 6 tháng 3 năm 1999 tại Gx Ngọc Thạch Phố KB Cái Sắn. Hưởng thọ 76 tuổi.

 

1998

Bà Maria Hà Thị Ðượm (Bà Hiệp)

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1937 tại Duyên Lãng tỉnhThái Bình VN. Ðược Chúa gọi về ngày 24 tháng 12 năm 1998 tại St. Rose Hospital Hayward California Hoa kỳ. Hưởng thọ 61 tuổi.


Previous page: Hình Ảnh