ÁI HỮU DUYÊN LÃNG HẢI NGOẠI HỌP MẶT 2013

Jun 17, 2014

Tâm thư của Ông đại diện làng .