Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010

Jun 17, 2014

Tâm thư của Ông đại diện làng .